Pages

6 June 2012

instruction for delivery of OAP Mos


þó¾¢Â «ïºø ШÈ

«ÛôÒ¾ø                                        ¦ÀÚ¾ø
«ïºÄ¸ ¸ñ¸¡½¢ôÀ¡Ç÷,              «¨ÉòÐ «ïºÄ¸ ¾¨Ä¨Á «ÖÅÄ÷¸û/
¿¡Áì¸ø §¸¡ð¼õ,                             Ш½ «ïºÄ¸ «ÖÅÄ÷¸û/
¿¡Áì¸ø-637002.                             ¸¢¨Ç «ïºÄ¸  «ÖÅÄ÷¸û/
                                                           ¿¡Áì¸ø §¸¡ð¼õ.

NO.L/OAP Adalat/Dlgs dated at Namakkal 637002 the 31.05.2012

¦À¡Õû: Ó¾¢§Â¡÷ µöç¾¢Âò¾¢ð¼í¸û - ¿¡Áì¸ø Á¡Åð¼õ
              «ïºÄ¸í¸û ãÄõ Á½¢Â¡÷¼÷ «ÛôÒ¾ø
              «È¢×¨Ã¸û Ó¾ý¨Á ¦ºÂÄ÷, ÅÕÅ¡ö ¿¢÷Å¡¸
              ¬¨½Â÷ «Å÷¸Ç¡ø ÅÆí¸ôÀð¼Ð - ¦¾¡¼÷À¡¸.        

                                                *****
Ó¾¢§Â¡÷ µöç¾¢Âò¾¢ð¼ Á½¢Â¡÷¼÷¸û ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºöž¢ø ¸£úì¸ñ¼ ¾ÅÈ¡É «ÏÌӨȸû ¾À¡ø¸¡Ã÷¸Ç¡ø À¢ýÀüÈôÀθ¢ÈÐ ±ýÀ¨¾ Àò¾¢¡¢ì¨¸¸û š¢ġ¸ Ó¾ý¨Á ¦ºÂÄ÷, ÅÕÅ¡ö ¿¢÷Å¡¸ ¬¨½Â÷ «Å÷¸Ç¢ý ¸ÅÉò¾¢üÌ ¦¸¡ñÎ ÅÃôÀðÎ, þÐ ºõÁó¾Á¡¸ ¿¡Áì¸ø Á¡Åð¼ ¬ðº¢Â÷ «Å÷¸û ¾Ìó¾ ¿¼ÅÊ쨸 ±Îì¸ ÅüÒÚò¾¢ÔûÇ¡÷.
                     
1. ¾À¡ø¸¡Ã÷ ÀÂÉ¡Ç¢¸Ç¢ý Å£ðÊüÌ ¦ºýÚ ¦¼Ä¢Å¡¢ ¦ºö¡Áø, ¦À¡ÐÅ¡É ´Õ þ¼òÐìÌ ÅÃŨÆòÐ ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºö¸¢È¡÷.

2. ÀÂÉ¡Ç¢¸ÙìÌ ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºöžüÌ ¾À¡ø¸¡Ã÷ §ÅÚ ¿À÷¸¨Ç ÀÂýÀÎò¾¢ ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºö¸¢È¡÷.

          Ó¾ý¨Á ¦ºÂÄ÷, ÅÕÅ¡ö ¿¢÷Å¡¸ ¬¨½Â÷ ÁüÚõ Á¡Å𼠬𺢠¾¨ÄÅ÷ «Å÷¸û §ÁüÜȢ ¾ÅÈ¡É ¦ºÂøÀ¡Î¸û Ó¾¢§Â¡÷ µö羢 ¦¾¡¨¸ ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºöžüÌ ¦º¡øÄôÀðÎûÇ Å¢¾¢Ó¨È¸ÙìÌ ÓÈÉ¡ÉÐ ±ýÚõ «ùÅ¡Ú ¦ºÂøÀÎõ ¾À¡ø¸¡Ã÷¸û Á£Ð ¾Ìó¾ ¿¼ÅÊ쨸 ±Îì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ ±ýÚõ ÅÄ¢ÔÚò¾¢ ¯ûÇ¡÷¸û. ±É§Å ¯í¸û «ÖÅĸò¾¢ø ¯ûÇ ¾À¡ø¸¡Ã÷, «¨ÉŨÃÔõ Ó¾¢§Â¡÷ µöç¾¢Âò¾¢ð¼ Á½¢Â¡÷¼÷¸¨Ç ºõÁó¾ôÀð¼ À¡ɡǢ¸Ç¢ý Å£ðÊü§¸ §¿ÃÊ¡¸ ¦ºýÚ ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºö §ÅñΦÁýÀ¨¾Ôõ, À½õ ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºöžüÌ §ÅÚ ¿À÷¸û ¡¨ÃÔõ ÀÂýÀÎò¾ì ܼ¡Ð ±ýÀ¨¾Ôõ, ÀðÎÅ¡¼¡ ¦ºöÔõ ¦À¡ØÐ ÀÂÉ¡Ç¢¸Ç¢¼õ þÕóÐ þÉ¡Á¡¸ À½õ ±Ð×õ ¦ÀÈìܼ¡Ð ±ýÀ¨¾Ôõ ÅÄ¢ÔÚò¾¢ «Å÷¸ÙìÌ ¾ì¸ «È¢×¨Ã¸û ±ÎòÐìÜÈ¢ «Å÷¸û «¨¾ À¢ýÀüÚ¸¢È¡÷¸Ç¡ ±ýÀ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ×õ.

          þÐ ºõÁó¾Á¡¸ Ò¸¡÷¸û ±Ð×õ ÅÃô¦ÀüÈ¡ø ¾À¡ø¸¡Ã÷ Á£Ð ´ØíÌ ¿¼ÅÊ쨸 ±Îì¸ôÀÎõ ±ýÀ¨¾Ôõ ¾À¡ø¸¡Ã÷¸û ¸ÅÉò¾¢üÌ ¦¸¡ñÎ ÅÃ×õ.

                                                                   «ïºÄ¸ ¸ñ¸¡½¢ôÀ¡Ç÷,
                                                                    ¿¡Áì¸ø §¸¡ð¼õ,
 ¿¡Áì¸ø-637002. 
            
Copy to:
The District Collector, Collectorate, Namakkal-637003 w.r.t lr.no.130/2012/G1 dated 21.05.2012.

                                                                   «ïºÄ¸ ¸ñ¸¡½¢ôÀ¡Ç÷,
                                                                    ¿¡Áì¸ø §¸¡ð¼õ,
 ¿¡Áì¸ø-637002. 

No comments:

Post a Comment